Previous Page  5 / 38 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 38 Next Page
Page Background

о

Т Ч Е Т

Ъ

ТВЕРСКЙГО'ГУБЕРНСКАГО ОРЕДВОДЙТЕІЯ ДВОРЯНСТВА

о

Д В И Ж Е Н І И

Г У Б Е Р Н С К Й Х Ъ

Д Б О Р Я Н С К И Х Ъ

С У М М Ъ

з а т р е х л і & т і е 1 8 8 1 18 8 8 и 1 8 8 9 г . г .

По сведеніи отчета за 1886 годъ, балансъ дворян-

скаго капитала на 1 Января 1887 года выразился въ

слѣдующихъ цифрахъ:

А К Т И В Ъ.

1. Касса: а) кредитными .

.

.

997 р. 9 7 к .

б) вънроцентныхъбумагахъ. 4404— 89 —

5402— 86—

2. Педоимокъ дворянскаго сбора

, 32734— 13—

Балансъ .

. 38136— 99 —

^

П А С С И В Ъ.

1. Суммъ, непринадлежащихъ дворянству:

а) проценты съ капитала на со-

держаніе стипендіатокъ въ Ека-

терининскоыъ институтѣ .

. 2121— 10—

б) нереходящихъ суммъ

.

.

688— 16 —

2809— 26-

и 2. Свободный каниталъ дворянства

. 35327— 73-

Балансъ .

. 38136— 99—