Previous Page  11 / 178 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 11 / 178 Next Page
Page Background

D o

6 0 0

ч е т и .

5. (Исъ чети по 22 рубли). Игнатей Петровъ синъ

Кашкаровъ—а

за нимъ одинадцать человѣкъ крестьяиъ да

девять бобылей; на государевѣ || службѣ безъ государева жа-

лованья будетъ на обышномъ конишкѣ; а .зъ жалованьемъ,

съ своимъ окладомъ, будетъ на середнемъ конѣ, У скаски

рука ево Игнатьева.

6. Стенанъ Недашевъ сынъ

Тутолминъ—сіа^ъ

и увѣ-

ченъ, и бѣденъ, и виередъ ево ни съ какую службу не бу-

детъ; а за нимъ два бобыля. У скаски ево Степанова рука.

7. (Исъ чети 23 рубли). Илья Карновъ сынъ

Грушетц-

к(пі—\ а за нимъ десять человѣкъ крестьяиъ да десять бо-

былей; на государевѣ службѣ безъ государева жалованья

мочно быть на обышномъ конишкѣ; а зъ жалованьемъ, съ

своимъ окладомъ, будетъ на середнемъ конѣ. У скаски ево

Ильина рука.

8. Яковъ Федоровъ сынъ

ЛубовскоЦл.

4)—увѣченъ, безъ

ноги, былъ Бъ полону и въ полону изламанъ; а внередъ ево

съ полковую и зъ ближнюю службу не будетъ; а за нимъ

три крестьянина да два бобыля; а нынѣ въ Еашинѣ

въ

губныхъ

старостахъ.

||У скаски ево Яковлева рука.

5 0 0

ч е т и .

9. (Исъ чети 14 рублевъ). Василей Ивановъ сынъ

Бак-

лановской—а.

за нимъ четыре крестьянина да два бобыля

втічѣ

съ матерью да зъ братомъ, съ Яковомъ; и на госу-

даревѣ службѣ быти не съ чево; а жалованьемъ, своимъ

окладомъ, ноднятца нечѣмъ. У скаски ево Васильева рука.

11. Д в о р о в ы е.

7 0 0 чети.

10. (1).—(Исъ чети 27 рублевъ). Ондрѣй Семеновъ сынъ

Бедовъ—а

за нимъ восмь человѣкъ крестьяиъ да тринад