Журнал 23-го Тверской ученой арх. комиссии

ЖУРНАЛЪ 23-го 3АСъДАI-IIЛ ТВЕРGRОИ УЧЕНОИ АРХИВНОЙ RОММИGGIИ 'J4 ЛПР1>ЛSI {889 I'ОДА. ГgJ (Подо редCl1СЦlей 'flJ7ct6UrneJl,Jf, 01'ьло И. А. И6rt'J-Ю6сt). ~ Въ заl'.Вданiи lюш!и сс iи (въ I{вар'J'ИР-В Пре ,l,- _Q с1Jдателя) присутствоuал и: предсъдатсл ь А. К. \~:КИ3ВСВСRiй, члены: А. М. Бсзо Gразо въ , В. и. ~ Б.о~аотопъ, [1. А. l\пвоградовъ, Н. А, ItРННIIЦ- ЮП, В. и. I{олосовъ, В. А. Плетп евъ, А. Д. ~. Il\I10r,РнОПСсI,iй, и. I~Iu. С~rl'О ЛАО ВЪе' п. е. СОl\О ЛОВЪ, ", l . . . пераП С I;IИ, r. . едоровъ, 'lлспъ- IIравител ь д'1з лъ и. А. Иваповъ И, въ Iшчеств'Ь гостл, Д. и. Сr~uорцовъ . 1. а) Прсдл ожсвпыс въ UРОШЛ ОМЪ за С'Бда­ пiи I,андидаты избрапы единогласпо пъ чл ены Itоммиссiи: преосвящеппый Гаврiилъ, еПIIСltOпъ СтаРПЦltiй: вшщрiй Твер с r{ой епархiи, и Д'ВЙС'J'ви'l'сльпыu ч лспъ ИмпераТОР С I.аго PyccJ{aro гео­ гrафичесrutго общества о . х. Агрепепа - СЛI;I, ВЛПСl{ал; б) пре;~ложенъ ПЪ It ап дида:г ы uр епо­ давателf. Тверской Духовной сеыиарiии д. и. Ск,ворцовъ. I!остановлепо: а) просить пспрсмJзппаго по­ п е ЧIlтедя ItОЮIН с еiн, 1'. Началь пиrш l'}бе Р Гliи, А. Н. Соыова, ВОЙТII въ СБошенiе съ г. Ди­ rL ---, рсr.торомъ А рхеО.Jогич е CItаго И НСl'Иl'ута, тай~ '.'0 ::~ пымъ совътшшомъ, и. Е. А п д рееНСIШЫЪ, объ ~ _' ,)'тперждепiп прсосвлrцепп аго Гаврiида и о. х. :Ч~~ ~ АI' рспеВО~-С.7IаВJ1псrtоF~ въ П jJед назпаче нпомъ ~_ _ 1 ЮIЪ зва811-1 чдеповъ ТвеРСltОЙ архивной I{ОМ- ",\. i!J и сс iи; б) Д . И . СIШОРЦf\ва считать Iшпдида­ ТО1\1Ъ въ чл ены rИШJJ/ссiи, самы е л,е выборы ПР О И 3 UССТИ пъ С.7I'1)ДJю п~е1!IЪ за с'Бдя,п iи. 2. Д . и. СltВОРЦОВЪ прочелъ отрывr;, и I1ЗЪ с воей стап и подъ заглав iемъ: "ДiОПIIсiй 306- ШШО [JСltiй, архимандриl'Ъ ТРО lIцы-Сергiева М0- пастырл, --о:ерr.ъ. жиз ни и дъятеЛЬПОСТII пре· п одобuаго ДIОUИСIЛ, преимущестuс пн о , 11,0 наз ­ uачев i л CI'O въ Троицкi е архимаllДРИТЫ". ц,.вJЫО автора было с обрать В С'В разбросав ­ пыл по руltОПИСПЫМЪ И п е чаТUЫ?t1ъ И СТОЧНiI- 1t~}I'Ь изв'.Б стiл о первомъ или ТnерСltО?t1Ъ пе­ РIО)J,'Б J),1I 3 1lИ ПрСlI. Дiонисiл, приче~lЪ авторъ I,РИТllчеClиr разсматриваетъ вев ОТНОСJIщiеСJl Itъ этому перiод у спорпые в о просы. Эта гд а в­ пал часть труда 1'. СIшорцова дополп с на I~paT­ ltимъ оч еРI'ОМЪ Д'lштельности Дiони сiа въ сан 'Ь 'Т' роицrшго архимандрита и уrtазанiе:мъ ,)'че- пыхъ и а сл'l;дова нiй, Itото рыл отпосятся Itъ этом,)' по ел 'Jщнему перiоду его ЖИ8НИ. ВЪ за1t- лючснiе авторъ, въ вид'в прилож,енiл, пом'В· стилъ повъ ствовапiе о 13 'lY де сахъ, совер­ шеНllЫХЪ прспод. Дiонисiемъ и, хотл з апи­ саппыхъ соеl'авителемъ его житiл, Симономъ А зарьипымъ, по н е вошедшихт, въ П С ЧПТll ЫЯ и здавi.н. Преп. Дiописiй, въ Mip'B Давпдъ, родилел въ РжеВ'h въ 1570 IJЛИ 1571 г.; съ 7 л'lпъ Давидъ перееели.JСЛ въ Стариц,у, ГД'В отецъ его зftпима.лъ должность старосты .я:МСltОЙ с лобод ы. 3д'веь у чптеЛЯ~IИ Да вида были два етарца У c a e HCltal'O монастыря, изъ I>ОИХЪ ОДИП'Ь, ИIJОltъ Ге рмаllЪ Тулуповъ, впосл 'lздствiи въ ТРОИЦ[,ОМЪ 1II0паСТЫР'D подъ руrtоВоДСТВоМЪ св()сго бывшаго у чеВFша занимался собира нi­ еыъ и сп IJ сывап i емъ житiй свлтыхъ и раЗL1ЫХЪ богослужебныхъ Itпигъ. 25 л'Jпъ 01'Ъ роду Давидъ 30БНИНОВСltiй былъ РУJtOlIоложенъ во свлщеНВIша въ с. И.нинское (въ 12 верстахъ отъ Старицы); LlО ч е р езъ 6 Л'hт'Ь: поеЛ'Б смерти J), eHbl и д'!неп : по стригся въ СтарllцrtоМЪ МО­ па с'l'ЫР'В съ имен еыъ ДiОНИ С iя. Поетавлепный въ 1605 г. '1'амъ же архимавдритом'Ь, овъ съ ПОЧ'1'епiемъ и любовью ПРИПЛ.llъ uaTpiapxa J ова, при слаuнаго въ заточ е нiе въ СтаРИЦltiй r.ю­ ваетырь 1), а въ 1607 г. архимандритъ Дiо­ ви с i ii и погре бадъ зд'всь патрiарха. Съ этого же года. Дiониеiй ваХ()ДИЛСJl, большею частiю, въ МОСlt В'Б, гд'в и дkаается ближайшимъ со'1'РУДШШОМ'Ь И СОВ'БТНИltОМЪ патрiарха Гермо­ ген а, СЛУ.il \.ившаго, 1ta1tJ, изв'1стно, главною оп () рою lIIаткаго преСl'ола царя Васил iя Ива­ вотиа ШУЙСltа го. Въ 161 О году преп. Дiовисiй былъ ваЗllа­ чепъ ТРОИЦТtИlllЪ аРХШlандритомъ. ВС'БМЪ И3 - ВЪСТI1Ы ВЫСОI{опатрiотическiя грамоты архим. Дi.опи еiя и Iteoffapa Аврамiл Палицина, подняв­ ШlЛ НижеГОРОдСltое опол че пiе на защиту оте­ чеСТl3а. А за христiаП С IШ щедрую благо'гnо­ рительнос'1'Ь ТРОИЦItаго архимапдрита еще со­ вр смепнИl\И паз ывал и Iоеиф о мъ и Товi емъ . ПОСЛ'Б из гп а зiя ПОДЛltовъ изъ Москвы Од НИМЪ изъ п~р выхъ Д'ВЛЪ новаго правительетва бы л о ') Сосданнаго патрiарха НрИltазапо было архимап Чm· ту деращть "въ оздобденiи Сltoрбнемъ" .

RkJQdWJsaXNoZXIy MTgxNjY1