Table of Contents Table of Contents
Previous Page  59 / 76 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 59 / 76 Next Page
Page Background

Г

Ч

ИНОЕУР

ч,

3

Ив а нъ Алексѣевичъ ,

СПЕЦІАЛЬНЫЙ

МАСТЕРЪ

МУЖСКОЙ ОБУВИ,

Р А Б О Т А Е Т Ъ

Л а к и р о в а н н ы е ,

І О Ф т о в ы е ,

Коневые,

Х і і ^ н і ч е с к і е ,

.>1ужекіе гііхіібле-гы

II простые креетвянекіе саііоітж.

П Р Й Н Й М А Е Т Ъ З А К А З Ы

ВЪ УЧЕБНЫЯ КАІЕТСКІЯ ЗАВЕІЕН1Я,

С. Кимры, со бетв. домъ.