Table of Contents Table of Contents
Previous Page  69 / 76 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 69 / 76 Next Page
Page Background

Дмитрій Ивановичъ

в о лк о въ.

В С Е В О З М О Ж Н ЫМ И К О Ж Е В Е Н Н Ы М И

Т О В А Р А М И .

1) С е л о

1 1 ' 1 А Л 9 О М Ь |

Ш б е р е к о й і у б . , е о б .

Э О Л І Б .

2 ) С е л о Н и т р ы , 0 б ш , € с т б е ш і б і й З Г о е т и н н в і й Э б о р ъ .

Ив а нъ СидороБичъ

КЛЫЧКОБЪ.

Фирма существуетъ съ 1840 года.

В И Н Н А Я и М У Ч Н А Я

Т О Р Г О В Л Я .

Саію Талломъ, Тверской губерніи.