Table of Contents Table of Contents
Previous Page  74 / 76 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 74 / 76 Next Page
Page Background

•OLftT^nw 'Ш

ibUL^ J

I

Д О ВЪР Е Н НЫЕ I

5 •

i

j

ТОРГОВЫХЪ ДОМОВЪ,

5

I

таргующих і ) ОБУВЬЮ,

5

тщт

постоянные склацы въ с. Кнмрахъ:

^

^

Т О Р Г О В А Г О

Д О М А ,

^

поставщика Двора Его Императорскаго Величества,

М . я

К ОРОЛ Е В А

Т о

Р

г о в

А

г о до

М А

И. А. ПРУСАКОВА

Александръ Ерастовичъ Волковъ.

і Михаилъ Семеновичъ Анкудиновъ. ^

т о p r o в А 14 ) Д О М А

^

„ПОГРЕБОВА и ЕГОРОВА" |

Сергѣй Макаровичъ Васильевъ. 1

Т О Р Г О В А Г О Д О М А

^^

„Мартынова, Тунцова и Мутовкина"

I

Андріанъ Кирилловичъ Тунцовъ. ^

Г"

W

t

J