Previous Page  5 / 134 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 134 Next Page
Page Background

тш

'ОпраЕочни-педагэгическоз

бюро

при

Твзрског

Грбернской

Земской

Управѣ.

U

ТВЕРСКАЯ

ГУБЕРНІЯ.

1 89

4—9

5

учебный

годъ.

\/

ш

ш

з

ш

т.

я:

ЯЭ«і»Я

і

общеобразовательный

учебный заведенія

вѣдометва

у>

м. н.

п.

і

свѣдѣніямъ,

в.ообщеннымъ

учащими

въ

ноябрѣ

189-4"

года.

I. Училища іісмскііі. мппистср^кія, ссмьеіаи. частный и городсі;і£ (Отатійітическія данный оГгь учащпхъ и учащихся). II. Фамиліи: имена и отчества учаіцихъ. III. Школьный помѣщеніп земсі;ихъ : учнлиіцъ. источники ихъ содер- жат я и статьи расходовав .

Объяснение

сокріііценій

табл.

I.

Въ

графѣ

21-й:

мр.

марта:

а.

анрѣдь;

м.

май:

in.—

іюнь.

Въ

графѣ

22-іі:—

а.-- августъ;

с.

сентябрь;

о.—

октябрь;

н.

ноябрь

Въ графЬ

24-іі:

с.—

еллщеяпикъ;

д.

діаконч;

п.

псаломтикъ;

у.

4-

учитель.

Въ

графахъ

26-іі, 27-й,

31-ц

и

32-й:

у.

с.

учительская

семинаріи;

д с.—

духовная

оеминарія;

ш.

м.—

школа

П.

И.

Ма-

ксимовича;

у.

ш—

учительская школа;

ж.

г.—

женская

гимназіл;

е.

у.—

енархіальное

училище;

Д-

у.

свидѣте.іьство

на

званіе

домашней

учительницы;

инс.—

института.

Черта

(—

-) обозна-

паетъ,

что

учащііі

не

им

Дет

ь

свидЪтельсгва

объ

окончавіи

курса въ

сііеціалыюмъ

или среднемь

учебвомъ

ааведенік

ТВЕРЬ,

I

Типография

Тверского

ГубернеййТо

Земства,

189Ѳ

.г.

....

Оідмпиіг

дм.

А

М.

Г

о

.«fcjt

*ГО

I

гор.

И*

линия

-

ill

ШІВІ I

I

ПІ

^

3

к