Previous Page  164 / 240 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 164 / 240 Next Page
Page Background

158

s

Образовательный

ценэъ

учащихъ.

Съ

кото-

раго года.

оЗ

И

CD

емеиства

содерж.

А

03

о

.

і

ч

О

ST

tS

СО

Д

О)

•м

Съ

кото-

заго

года

a

3

s

(D

В

семейства

о

содерж.

fc4

m

о

ѵо

К

=;

a,

о

a

о

a

St

St

Фаияліи,

имена, и

отче-

ства

учащихъ.

На

учительской

службѣ.

1

Въ

этомъ

учи-

j

лищѣ.

Семейное

полоі:

Сколько

лицъ

изъ

с

учащ.

состоитъ

на

егс

fc*

со

*0

CD

И

СЗ

Ю

со

а

к

Л

о

ч

о

к

0

St

St

«

CD

О

С

о

с

St

St

Фалиліи,

имена

и

отче-

ства

учащихъ.

3

fi

и

К

а

а

4

а

н

g

сб

?

Ю

О

к

со

CD

ѵо

На

учительской

службѣ.

Въ

этомъ

учи-

лищѣ.

!

Семейное

поло

о

Й

«в

S

*

£•

^

Р

5

в

о

•ч Н

1

8

к

ѵ

О

>,

со

г"»

CD

И

сб

со

сб

к

н

о

К

t*

4

о

SS

в

5

S

~r

2

з

1

4

5 6

7

8

1

9

1

2

3

4

5 6

~7~

8

9

2

4

S

5

Рождественская

Ол.

Ал-др.

е.

у.

1910 1913

Д.

2

Ст.

26

2530

Рудаковъ

Вас.

Феоф.

.

у.

С.

1900

1903

X.

1

Рж.

145

24N6

Соф.

Ник.

гимн.

912

912

Во.

175

2531

Руддусъ

Пет.

Ал-др.

.

И.

с.

909

912

ж.

2

Ст.

148

2487

Рождественски!

Мнх.

Георг.

Д.

с.

912 912

ж.

2

Нв.

84

2532

Рудская

Ал-дра

Мих.

.

е.

у.

899

911

3.

Гж.

45

2488

С.

А.

908

914

1

Ос.

10-J

2533

Рукина

Агаф.

Евг.

907 913

д.

1 Вс.

139

2489

Рожкова

Евд.

Терен.

.

у.

ш.

898 909

в.

Нв.

108

2534

Рукина

Варв.

Ал-др.

.

е.

у.

905 909

11

1

Рж.

6

(Смирнова).

2535

Рукобратскій

Мих.

Вас.

и.

с.

913

913

X.

Тв.

187

2490

Рожковская

Ал-дра

Мих.

гимн.

913

913,

д.

Ос.

124

2536

Румянцева

Анаст.

Кузьм.

е.

у.

909

913

д.

Рж.

5

2491

Рожновъ

Ив.

Ив.

у.

с.

889

911

ж.

4

Нв.

148

2537

Ан.

Ив.

.

ш.

м.

904 908

11

9

Вс.

60

2492

Розанелъская

Елиз.

Ал-др.

е.

у.

911

914

д-

Тв.

82

2538

Ев.

Ив.

.

913

913

11

11

163

2493

Розанова

Евл.

Ст.

и.

с.

895

908

Кл.

86 2539

Ел.

Пав.

е.

у.

913

914

и

Рж.

141

2494

Елиз.

Анат.

.

е.

у.

913

913

>)

Тв.

45 2540

.,

Лид.

Дм.

11

908

911

11

Бж.

281

2495

Розанцева

Лид.

Дм.

и.

с.

907

909

11

2

Бж.

211

2541

Мар.

Григ.

.

гимн.

914

914

71

Кш.

54

2496

Розинская

Анаст.

Дм.

.

п

900 907

в.

2

И

183

2542

Нат.

Ив.

11

911 913

3.

1

Ст.

9

2497

Розова

Ант.

Сем.

.

Ш.

М.

913

913

Д-

11

167

(Каянакова).

2498

Ек Ник.

.

ГИМН.

908

911

з.

*)

Вс.

180

2543

Румянцева

Юл.

Никит.

е.

у.

909

910

д.

11

50

(Колюбакина).

2544

Румянцевъ

Фед.

Тарас.

у.

с.

903 907

X.

1

Рж.

141

2499

Розова

Сераф.

Ник.

908

914

Д-

Ст.

4

2545

Русакова

Keen.

Вас.

п.

к.

913 913

д.

Ст.

52

2500

С.

Г.

.

ш.

м.

914

914

Вс.

80

2546

Русановъ

Мих.

Георг.

.

у.

и.

912 913

X.

Вш.

155

2501

Рововъ

Ал.

Григ.

.

у.

С.

908 910

ж.

2

?1

180

2547

Рыбакова

Ал-дра Ник.

.

у.

ш.

906

912

д.

11

132

2502

Романовская

Ёк.

Сем.

.

ги мн.

909 912

3.

1

Бле.

30

2548

Евд.

Ник.

и.

с.

907 907

я

11

3

]

(Богословская).

2549

Рыжова

Ел.

Серг.

ш.

м.

899

907

3.

1

Вс.

124

2503

Романовская

Лид.

Ив.

.

е.

у.

910 912

д.

1

11

196

(Шевелева).

2504

Мар.

Ив.

гимн.

913

913

2

56

2550

Рыльчиковъ

Вас.

Агаѳ.

и.

с.

909

910

ж.

5 Г>ж.

174

2505

Романовскій Ник.

Ал.

.

т.

у.

911

911

X.

Рж.

167 2551

Рѣзвая

-Ан.

Ал.

с.

у.

905

912

3.

1

Ос.

108

2506

Н.

А.

911 911

11

168

(Крупская).

2507

Романовъ

Пав.

Дм.

у.

И.

912

912

ж.

1

11

147 2552

Рѣзвая

Ан.

Нил.

.

и.

с.

911 911

д.

}>

59

2508

Ромашова

Нина

Серг.

.

III.

м.

914

914

3.

11

147

2553

Евг.

Ал.

11

907 908

11

11

142

(Долгова).

2554

Рѣввякова

Тат.

Пет.

.

е.

у.

901 901

11

Ст.

51

2509

Ромманъ

Вѣра

Ром.

гимн.

914

914

д

3

Б

ж.

294

2555

Рѣшеткина

Авг.

Ник.

.

гимн.

909 914

11

Кш

54

2510

Ромодановская

Ел.

ІІет.

я

912

912

Ст.

102 2556

Рябова

3.

И.

.

11

914

914

11

Рж.

3

2511

Зин.

В.

.

е.

у.

901 913

1

Кш.

31

2557

Рябчикова Евг.

Дм.

11

912 912

п

Вс.

165

2512

Мар.

Ант.

903 909

3.

*)

(1

32 2558

Мар.

Ник.

.

е.

у.

907 907

11

Бис.

281

(Веригина).

2559

Сераф.

ІІав.

.

п.

к.

914 914

11

2

Кш

37

2513

Ромодановскш

Пав.

Вас.

и.

с.

895

909

ж.

2

11

32

2560

Рязанцева

Ол.

Ал-др.

.

гимн.

912 912

п

Вс.

48

2514

Ронъ

Ант.

Эрнест.

гимн.

911

911

д-

Нв.

82 2561

Сераф.

Георг.

е.

у.

903

903

3.

3

Ос.

66

2515

Рослякова

Авг.

Серг.

.

е.

у.

902 913

Тв.

119 2562

Ряпинцыыа

Ал-да Пав.

и.

с

981 903

д-

Бж.

108

2516

Ал-дра

Серг.

905

906

’’

.

11

6

2563

Ан.

Пав.

11

890

893

11

11

220

25

1 7

Ек.

Серг.

900

904

11

2564

Рясенская

Екат.

Порф.

е.

у.

914 914

Ст.

45

2518

Мар.

Серг.

.

гимн.

913

914

11

6

2565

.,

Мар

Порф.

и.

с.

910 910

11

128

2519

Рощинъ

К.

Л.

у.

и.

912 912

X.

1

36. 98 2566

Юл.

Порф.

.

е.

у.

909

911

11

Вш.

126

2520

Рубцова

Зин

Андр.

гимн

904 914

3.

*)

Нв.

115

(Виноградова).

2521

Рубцова

Лид.

Мих.

е.

у.

908

914

д.

Тв.

39

2522

Ол.

Ник.

.

гимн.

914

914

11

1

Нв.

140

С.

2523

Рубцовъ Мих.

Ник.

д.

с.

914 914

X.

Тв.

106

2524

Мих.

Пав.

и.

с.

911

914

ж

2 Нв.

115

2525

Рудакова

Ан.

Іос.

.

гимн.

913 913

Д-

Кр.

80 2567

Сабинина

Елиз.

Пав.

е.

у.

909 909

д.

Вш.

96

2526

Варв.

Ив.

ш.

м.

896 896

3.

3

Ст.

24

2568

Мар.

Ник.

11

909 912

Тв.

9

(Скобнпксва).

2569

Савинкова

Ан.

Гет.

и.

с.

893

914

и

1

Вш

23

2527

Рудакова

Ек.

Леопт.

11

904

904

д.

Бж.

70 2570

Савельева Ал-да

Ал.

ш.

м.

910 912

3.

Нв.

59

2528

Ол.

Ал.

.

|гимн.

914

914

3

Вс.

40

(Шашкина).

!

гимн.

2529

Рудаковъ

Ал.

Ал.

и.

с.

911

914

X.

Рж.

116

2571

Савельева

Ап.

Ал-др.

.

910

914

Д-

2 Вш.

110