Журнал 76-го заседания Тверской ученой арх.комиссии 1900 г.

, 76-го зас1>данiя ~ТВЕРGКОИ УЧЕНО Я АРХИВНОй КОМИССIИ о :r: t . . :> , . r • х) --"'> , .... ! ~ LJ·- Г 1 m ; . 1 е iювл 1900 rодз. э'.Ь rород.z Кашинi. Подъ редакцiей члена-правителя д1;JIЪ и . А. Виногредовц. ---~-- Въ аа~'IщаllilJ ROJIltC~iu въ IIО.\I't;щеllill [(аВIIIПСКОЛ Город~KOn ~' правы IJРUС)"fс,твова.!И: Пре~С'!Ца1'е"ь r(Щlllс~iп Н, А. Мвановъ, Товарищъ Пре~о·ti\ате.1Л В. 11, [\о.lОСОВЪ, '1.!еIlЫ RОJшосiп: Е, А. 13српгuпъ, К. Н, ЕврешlOВЪ, N. 11. !I:ЛС.l0В­ Cliin, Е. В. 1tры.l0ВЪ, В. Ф. Кудрявцсвъ, [. Н. l~УIIIШIIЪ, А. А. ПаЩiОВЪ, М. В. l'у61\01l'1, Ч.'lCпъ- п равпте.1 1, д·tilЪ И. А. 1311110' градовъ , а 'I':tЮliC lIРJl~)'Т~ТВОJ)а,ш : liаUlПU ~liiJ\ I'QРОД~li Qn l'O,~OBa А, А. llOCOBlo, Jlpo'l'oicpen 1, А. AJI C IIilT~I\in, ~вл щ, lЗ. И . Гроз­ довъ, ~ВJIЩ , д' П. ЫОilчаl\ОВЪ, ~вящ. С Х. СOlIOЛОВЪ, 1{:1' III l11lCliin пспраВIIIШЪ А. Н. ШОРИ IIЪ, А. Г. !lеРJJ)'Х,П II Ъ, С. В . ТРО llщii П, В. ], ltУIIIШIIЪ 11 Ы, Н , ][еК,'IЮДОВЪ, СO,l\f' II;tШl ir: 1) ]>'1% Пре;\с't-дптс.lJl ItОJшг~iи. 2) Ц'lшы въ )', l\alllUlI'f; lIа ~'Гропте.lI,НЫС .\l зтсрiа;IЫ въ 1767 ГОД)' . ! . Л, К)'ШilIllЗ. 3) Д)'ХОВIIО-ЦJIIIIIПСТРЗТIIJНIЬШ I'раllИ ЦЫ ltaJllIIlIClШГО У'БЗ;\Н 1740-1750 1'.1'., рап'f>е образовапiя )"!;ЗI\ОВЪ [\а.11131111- СIШL'О п !tОР'lCllСIiОГО, 1. Н , !\РIIШНЗ, *) Сс;н\ II деРСllllII КЮlllllI­ ШШГО У'БЗДi1, П РlJн~д.тсаШВ llliн fI\tll llш ш\о .\LJ' собору 1I раЗНЫ.\IЪ МОllастырямъ во лремя генерааЫIЭГО .Ilсшеваuiн. 1. Н . lt)'UlШllа.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTgxNjY1