Тверская газета, № 7 1909 г.

11 онед'I;.Т\ЬJ(JШ'f, 14 се п'Гпбрн 19()9 Г. ~ЗДЪ И8ДАВIЛ пЕрвы ~ Цiillft Т Р И Imп , а ДЛЯ 1'&зе1'ч иJtовъ 2 к-оп. ТЕЛЕФОНЪ твпоmФ!в It 125, БЫХОДИТЪ БЪ РЕШПЩ 1< 151, fQf!Tbl '1 JllrUlllllo ." поп он ед tл ЫI И камъ, средамъ и су660тамъ. pe.... lI:llill, "'0..111:1111 бwт~ пап_с_ми ,СИlБJкtИLI 00..11011 uо,!uисыI И "'р&со» .... _lТ<Ip_ и. МОГ)'Т1. бt.lТ~ ООll:р_щ.еJlt.l и IICUpalUlleJlIl 110 }'e.~ TP""I) ре""IIЦII, yc'o.l. по ... п.с~.: С1о .1OCТ'8~ol 11 Iltресw.:пшR на ""А1о-4 11)'0., 11& I/O,IГО),I-Z Нб., три .wtcllцa-l р)'6., о ...."... II"I;ClЦlо-БО 1[(10, Н ... pol~ Rny 81{~)ln.1Rp .. UOllCemtctho-3 КО" . ~ Т ... р.) O"I'''pIolT& fжt"ltвно on 9-12 ч. ,1,)18 К on Ч. ве,. Il oJ,IIRCIt& UPMHIIJI.,tTCM TOJHO с1о 1 ЧIIС~' 1I1ж.t'ГО IItСЩI: '10 '&ери 1 J "10 peJ.IKRIIl: 2) . 10 IIIlс~еБРI. Хlгаl. I'О4iОИ(lIll: 31 .10 Оlб .. iОТfll.Х1о г-." АЖ)lIТ'ОIIOI, г. Ablro.1 11 и" o(oll1ecтвellllol; 11 0 M'filyl; Ilil доБНО СТl1 l1ltlll)'СI,аЮ ТСJl особ l .. НI ПРll б illJ.II С I.IIJI. ОбраТIIО PYIOOlOII 81 "'1. И~КПIll" c..ly~.1I 118 IIOцраЩ&IJТi)II, а И_IIИСIИRWI бen о6оlначенi. )'O,lOllil rollop~pa еЧIIТlIJТCI бе'· O..laTHt.lIII. 4) . .. 111111:11>1101110 <:• .111".. губ, ftJlCТII&, ." же,1oUНО,l,ероа:llоl пМ"ре­ бll~Jr.cкоl .1IIJ", I также r J&I"",YIOIII.II1o OT;1,"I;JtHiIXI pfJI"WII 8'1. С.·Петер6урП, }Iоскn м yt' .... I.II .. fOPO).IJlo Теерекоl Г)'О. РI",lмцlll-!\ОСU-НО.ГОРО,l.С ••• 1,1., А. )I'РI(О"', открыта е.е- Об"'R'А,иlll : НI 1 CТPIH_II;" • ере).1 тelcтa W 10:011., ка IIOC~",I;не. СТрIИIIЦ" 25 коп. и строк)' вет_т... IIОСТGaIlИWJl" "Kail' ЧII'." ... t,laeтtll СИ_Аха. Авем!о, II:POJl" , ('10 1 "'0 ~ " "'Н., З. nepeJltl! .... рес. IIIIIIМ"ТC:I 20 lIооtеиlо. которЫХ'Ь ~' Ч8СТ8}'ЮТ'Ь p},ccl>ie УРОЖСII­ I~bl, ХОТЯ бы nl>eCТYII,tell i~ С08ер шено Тверь, 14 сентября, (OCTOJlll.iH раз06раться в'ь Iш60IJt. )lа­ гаЗIJlН\ 11 TOBII.I)a I1 что СИ.I КО)l'Ь ВЪ N!lI'8ЗII1I'Ь llИkОГО Ile затащишь. ,. Тверской /'(,эtmы.'· . 810 ФИИ.J)luдiи, .1.0,.ЖИЫ РlI.зБИlJl\ТЫ'Н 1'>_, ~I'ОХНИ Jlibl uечатаеJli'Ь текс1"Ь c.I:h– рУССIШХ'Ь C}·,1.a:l'b, Это 8.1ечетъ "".1,·1 (О", С.- [] еreрб. ТeJ('rрафнаго AreltTCTвa). II~' И.IИ и змtНt' иiе CTaTt.H 216, О .Jallllsro В'ь зас1;данi'К'.j·"j',·'аЫ.йст~в'у·.Вu·',е,,,Н,i,Къ I ToprOBI~en Г, Твери, pon тзи.ъ много БЫ.·l0 РlI.з,'nнороuъ. 1 ТОIН'ОВolи-д1;.I() жи вое И ero HaдU вести, соо6раз}'нсь с,), Tp~60uallieMu и 8ИУСUJli'Ь I/OK)' 118Te.lt 'A, С'1. 8'1011 "ОЧКИ зрtll iи жа,,06s JIi'iJCt'HhlX'b ТОIН'ОUЦС8Ъ Н8-,яетс.н ДОКU:j \l.те ,1I,сТ80Jli'Ь, ЧТО тиср· СКУ Ю 11)'6AKIi}' ОТ " TOP\'OBI~hI неДОста­ ТОчнО ХОI)ОШО 06сJ: }'ЖИ В8IОТЪ, IlOчеJliУ Jdl1 01'i e IJ обjltl,щttЮТСИ ЗI\ ПОБ)'I]К:\)l И Н'Ь офнцерскiА :)ICО IIO)l н ческ i й М 8 I'ttЗИ н'Ь . IЗ.го ~t 1lта(jря, RС.JЬЗН СО:llllltIl3ТЪс.л, ЧТО ЗII. КОНО,l.sте.11,. о(l'Ь ОI'ра Нllч ~ н i и ТОРГ( )Н.IИ HblJl ,' чрежденiн " " Н1)',(,Ъ къ СDЗI\Rнiю магазина ЭКОНО)l нчetкаroобщестна офн­ сноеВj)t'кеНIIОСТ И Т8 КО!'О 81.'ra, Сr.)l И церовъ ~OCKOI!CKal'O вое ИIШГО OKPY I'3. ф itR.'l Jl llА,ltы 1101>1138.1", '11'0 IIЫ,1,1;.1епiе ИIlтt'I>eG)'.ис t. 3TIlJil1> ООIJРОСО.lil'Ь,.мы В'Ь рзз!jИIJаеиn го 'I:iCTURI'O 1101lPOCll 1t3'J. C8J1ioe ЗlI.сtданiе А!'IШ 110С.II8"'Н ОП ре('JБЩ81'О д.t.АствнтеАI.uо уже 113ЗI>1;,,0 Jl,8 КLti и JlH ltO, OCDtAoMAe llHoe Н'Ъ дt,'Iахъ H.'ICTOAbKO, что 110Jl)' '1И",0 Ilce :llНt'lеи iе Tnel,C I\OI'O .1Iа гаЗIIIl!l.Эkо uои ич ескаl'О Офм­ СОllе РIШ' IIIIО С1\110стонтеДЬНR!'О г()судtlр- ItepcliRro общrства , съ цt.l1 ЬЮ 1I0А}' ЧIIТЪ стие llllJl l'О ВОllроса. А,)О' 118 шеll ,'меты M8Te IJiaJl'Jo , 1'8ЗЪ)lС- ТЕРlОl\,И . OItO.~o деСИТII 'ШСОН'Ь чеРА ОТ'Ь Ilеlll~нсuеll ll0Й нрИЧ1\IШ ,,,,,,,,,,,·1 иу.l'Ь II0жаръ и'Ь' с1;пеР 'l0А ГОСТII IIНIЩt. , и:щ1JСТIIUЙ 110 lI!)o l~ecc}' 061. y(j i rl CT8t l 'е lщеllш,'еА ll:i . ОКО,10 О.'l.lIU ll:t)1.цати ча· сон'), l'OCTII H Iвща уже ДOI'opa Jia. BEI I AEII 'b, Il a6;JlOдacTCJI c1; llep lloe ciHllie: Il pc06.1I\Aft.,,.,, ФjОJlСТОIINе Цlrl',та . ВА Р IlIАUл. Вы60I)ЩИКII )J 1I П" '1Aellhl I'ОСУДl\jJстut'IJШlГО сои1;та Варшавской l'y6eVJJ ill IIзб"аlll~ б;'jЮIIЪ Кvоиеll6с ргъ , .IIубеllс кiit, JJl е6еко, )!аршеискifl: )10' l)a8CJiiA, ВО.\ЗIШСliiit. ИРЮ' ТСКЪ. Пе рсдаlOТСn HOeHIIO)l), 11 яющill nозБУЖ,fJ,еll ны ll тое l}СК И МН тор­ cy,II.Y трое СОDСI)Шll U111НХ Ъ, 2 сеuткб.к , 1 ГОIЩ!l.)/ Н 11»e,!,OЬ А}' IIIОЮ НОIIIЮС1о, IIО Р8З­ вonружеllllое 610 ц1l.НI1;'Ъ грабежа JJI~- жнеll i.н этого UOIiR не I!ОJlУ ЧII.tК . ВО IIСЯ КО)l1о c.l\''1at иозб}'Ж;1.е11lШЙ ТОIН'О IЩI\)1И Г. Tuep ll 1I0 11POC" .оч еJJ Ь 1IIIтеl,еССII'Ь 11 ъш К'Ь иеJl )' е ще 8038IJI\· 'I'ИМСЯ М'lo (j,llIlЖnЙ lll еfi CTaTI-.~;, .'I ЮБЛНIIЪ. ВыUo IIЩИ "И3lИ из(iР!lиiи • . 1еоовъ rocY.lIiI'<,Tlle IIHa l'O COIlt.T~ из· 6PI\Hll: ПРЖ8110нскiА. l)о,\ ушкисн:iй, 1\0· HeIICKiA, СЦI1JJiОАf'.1I-.К8)(11О и ДJ!З быв· ШllХ'Ь Ч,lеllа I·ОС~','I.f\РСТDеlllI0Й ,,\Y1llU: Гс.- "-..ф ... ;"v,,v_..-i;;. IJЕl'Еl'G},I'ГЪ , Съ'llЗДО)l'Ь зе:V.1 ев.ll1.J:I;.1bI~eJl'], изG)lRII.1. ЧАСКОХ" ГOC ~'дap­ СТllе lllШГО c08tTa А1IАСТ 8нте,1I,IШЙ тай · lшА СОIl1;ТIIII И'Ь 1~oc'l081~eBЪ, 0;\,11\1:1. [l1)(lIII,10Ю 110'11-.10 113.6.'I),1.а.10CI, 60,11..11100 ct\leplloe ciHllie, РН!'А. Вu1;ЗДIIОЙ сессiей LIeTep- бп)гскоА 11.111TIJ раЗСilНIТ llt,110 At.H' оБШll1е llilO ДI!\'ХЪ !lJJIIСЯ ЖIШХ Ъ Jl0811jIClI– Ilbl X'b, 0;~1I0 1'O' IJО')JОЩ llи ка IIр ИС8 Ж llnГО IIOU'll pellll:1 I'O, 111'1\'1[\, КУlща и Иllте ll Jl.аи ~а . l aTIJ lllCK:1 r o о(iШССТI1t' ll lllН'U со(j ра l11Я нь ,' час.тi и Н1-. 19m> 1'(1.1\' ре1l0,ll"щiОR· ном1. СУДt>Б U(l )l1) Tj>H6YHi.,1;, р:щбllРnJJ­ ше)1Ъ ,11.1;.10 ДIIПЪ IIOMlllenCKHX'b, прес­ ТОllашш):'Ь PC8(M"I~ioll ll hl,\J" lIатррс »'Ь, Bt:k ОIil)3I:1)1П lll~ , JlOUO!'PY 10l\Ъ, Открыто реа,lЬИое fЧII.IИJ/I(>, . ИРЮ' 'ГСI\Ъ, O<iщt>СТВОN'1. 110ВC(')Jt· CTllOn 110)сОЩII IIОСТРII.J\.!IВШIJ)I'Ь lIа 8011111; СО.1АII.таиъ IIХ'Ь CC)lbНJil" ' OTIiPbITO (ез".1атное nбщс.китiе ИИСIIИ геН('р:tл/\ ~\ОIIЛl,"тенко. 1 1O.IТЛВ.\ , ОТКрЫАСМ СЪ<l;")I'Ь IIIW,J;– СТII.8НТСАеll KOOIIC!)STHllllblX'l, ~' ЧI>еЖJl.енiП :IIе.1К:1I'О Klle\IITa В1. l'y6f>Pllill. ТА JII 1\ ЕII'l'Ъ. ОТfillЫта I )бl1.1еitll8.fi IIhlCTA8RA. C,. LlETErl:)YP I" b, !k,1t.i1.t'Tuie )(0,1.11· 1':"tRc.:TD..'I JliHTe,tcJt JtPf'AMt.C1 Ыl СО,НlJl еи "11 объ 0(ir11301l1l11 ill I-IЗ'Ь IIOC,I '!;jtllCit го· ро,'1.8 А,ll.'ксандрiи, 1II!H l-IстеРСТIЮМ'), ItH YT)Jf'I1II. IIX1, д1;,п, ll j)lIalll1l10 lIt>ебхоД И­ MIH'" 1i:0~a ll,!l.l'pnlН'1')' I]Рl'дс.:ТI1ПИТ('ДJI МИ IНlстrptтвlI. В1, ЮС II'Ь· г,,1; состоится СОI11.ща llit' 1Ipe.1CTII IJIITI.'.1t'1t 1111'СТ11 0n 8..'1.· )l IIIIIIСТjищiи с ... 11 1}(','l.С'ПН' "Тt'Jl Н)l 1I li iеи/\ я СЩ())lеIIКl1. 12 ССllтнбря У lIИIIНСТРВ 8H~'ТJJe IIIlIlX'b .'1.1;.1'1. СОСТОНJlСJI прiеи'Ь 111>СДС1'rtIlИТt'Jlей CoA())/eIlK H, 1I!IeAc1;:l.a– те.1Н 06щссти.'I е)l б.'II.I'О}·СТIЮnСТва НИ ­ I)()жеи ко, 11 Iютоit'р<'ЛЛ IIIIKOIICX1'l ro IINt,ct-t съ IlIJe.J,"TII.Hllтt>,'f1MH liie8n: ГОIJO.'1СКИJiI'Ь ro.~О8nll ДЬНК()f!ЮI'Ь, r,lI1Cllbl)lH: ДобlЩ· и ИИ'" \IOЬ, OI)rIICЪ· Рутсн~рГО)l1-. . . I'MeT:\ .. I)occill" nИIllt'1'Ъ: .. З8сtД8RIJI ФИII.lЯ НДСК8rо cYil.8 Il()С.1t.,!I.НIIХ'Ь AllcA у6't:ЖДI\I()Т'Ь fl:1СЪ , ЧТО Н'Ь сущностн IIОСА1>Лllсе Co10JlO фИ ll.1Н Н ""С КI1Х Ъ СУДОВ'Ь ~'же СКRЗ8НО. Это С..10ll() OTBOC II TCII къ ЩНlI.IIНlпi ю. ч то пр:1IЩ тt, КТО ~'ТDерж· .1.1\ .''', что 1I0.HIT 11'1etKie npOlt~CCbl, 810 IIA)~e ll ie на I)РКТО'ра с~ии щtрi lt ар:"- П03ТОJli)', не П3УЧ II В" устана )(аИ,Ч}lIта .ЕН1'('нiя 8'Ь его KllapTllpt. иичеСК81'О офltцерскаго общества мы APXH)lR II,!I.jJIIT'I> IIСТУIJ И Jl'Ь II'Ь 60Pbtiy С'Ь Анщеl1bl, Бонечuо, ВI).1J1iО3i.1I0с'rИ "'I~ ' U ' .. ъ а8С1;дS щи тверсиоi!. городскоА ОДНИ)!" из'Ь lЩIIIIJLII 8ШИJ:1" Iloc••1; чего Сli81 ЬСЯ въ 11O.1I)З~,' основаТСАЬНОСТ" ."" 6 6 (1 1 '1 A~Jlibl ЫАО ОГ.lашеио lIижес.а1').ующев Гр8 ите,~и '\ЖII,~ И . ри 311.деРЖII.I1 iи lfеОСН08l\'re,lЬНОСТИ жалобы торro,.,.,Ъ,' 1 6 saoНlMCJHe 45 торГОllцев'Ь l'Up. 'He IJH. ОТЪ ННХ'Ь ото pa l10 четыре peВOKhВelJS, но )lЫ UО.18 гаеJli'Ь,ЧТО 8'Ь Тиерн, f"t"j''''.~- '1 ' t. ' 6 .... " ". н, TOPI'O III\ bl и твероюе 1·1)...... Atl.lIe. "111JЖЗ.11> • .01.!\, 'Ю)I Ы. 'r.'~'("1" О'!'.I1:Ь.l"u;".хОЩНIВt}Ia." •• фlЩ"Р' ПУ "'Н'Ь С' Ф . ~ .. (iLl..1И }II-tреш.l, 11"-0 JfOpl'O&HI. ОТlфЫ 'r .1'7 • натастро " С'Ь 119lюста- Clall О 3ИОИО)lИllес каl'0 о{)щеСТiI8, • также оф ... ТО" ЬКО А,.;1)1 ицеJЮИ'Ь и ИСI.lЮlIнте,tЬНО ТО3l'Ь UJ'ЮИ ;IОПl.~t1 )I(,)ь.\CTВle 1I0.1{))l8 8'Ь M OCK8t и J] етерб', prt, r ... 'h CJ'II,e- • 06 . ОфицеРС"Н)lИ 8еща)l Н, но BCKOJl'h }·61;· .1 118С1'И И UИlIта. "O)lOI" n PO!Нl3,~", ств\'. ют'ь UО.lобны.н·же О"'.и цер""к 'K~ 60 6 .• ч .,. ДИА ИС Ь, ч'го ЭКОLО)l llчесиое 06щестио о .10'1 К)' 1I.)АОН8. ·'1.:)lюстатъ , Ш'ХОдИВ· )IО)lическiи обп,есТ" , "'1'.'''''''.,.-1 n .~ тt 200 то ргуеТ'Ь 8СНКИ)I'Ь 'l"ОllарОJli'Ь: HO.lOllisAb· II IСИ на IlblCO и~тpnВ'L, 8301)· АЯ)l'Ь II0AATHoro над,ор' " те, .-'11.1 11 , В •• 1', ' • п' " 6 .У IIЫM'L, " ~· ЧIIW)I'Ь. Jtl8"~·ф8КТЛНJblIlЪ. ба· ЛС. ' 110, CllA 1>B lIeIIы oHJ t,o,'l I,y y иты также )I'hCTlIbl)l1. ЮI)НСТll1fЪ не "p)' '' . 1 . Кtl.ilеЙIIЫ)tЪ, ННННЫJli'Ъ, каН Щ~'А"РС"И М Н Шаре, I1jЮЖ ИIIШ8ГО ДN~ИТI, М IШ У"t.. П РАI'А, фj!,II ОСОфскili. ~)8Ity .1I,TPТ1) чешска го )' 11 И ISe llCJlTeTfI. д.ан ;JШl нiе доктора фl1 ,1 0СОфiи l' causa IlllUфессо ру П етер6УРI'СК:\I'О ~' I1 И­ lIеР( Jlтета Собо.lеВСIЮМ)' 11 n кnдс мику Lll nX MflTOII\'. Ю'ДАп 'Е1IJТЪ. )[ И IIИСТjI'Ь ' ЮСТИlti и Г юнтер'Ь IШЗНIt 'lеl1'Ь III~ни ,\еIlТОМ'Ь К:\С­ сацiОlllНl.1'О С}';\II. ВреJliеиltuе }'npa8.1C11ie JilКllистltpt;ТlI03l'Ь 1ОСТИltill 11)1I1 8И.11, Не· кер,1е, Б1-..1ГРL\ ..1Ъ. Cepocloe Тf>.~еl' РЗФ-Ное 81'РН':ТВ(' 110 IIOllOA~' i>8З,I IIЧI1ЫХ'Ь Щlа1;· стi й О HbIjI.'\60TKt статута Кf) IЮ"сос!>tI \·О 11.0)111. II0JlBIIBH!HXCJI II'Ь сер,..\скоП И 1111OCTpaHIIOn IlсчаТll . }' 110,1 110Jlочеио со­ общить, ЧТО корО"Ь И'Ь СОГ..1t1.сiи IIjlfl.lIите.IЬСТRО)1'Ь II l'eAllnCs.,,, COCTABllTb реl'.1а)1ен-м. д.IН KOI)(l,'f>!lCII'(lI'O AOJliR Рег· .,I\31еиТ'Ь }'же UОJ.ПИСltltъ и И)l1;Сl''Ь 1~,t,..1 I,1O ~' П РОЧ II'JЬ 1I0р.ндщ .. ъ 11'b aO])Q,1elICIiO)l" ;l.Ollt, ОJlрся't,.1I'ТЬ I ]IIII.UB , IIРЕ'I>ОГIl.'fИI\I~ JI та l,же оБЯ:Щ II11 0СТII ЧJlt'IНН'Ъ .lOMIl IIЪ отн ошенi ll f.I:l8bl }1.0Мn. Н'Ь стят\ т" nOШ.Н\ BCt ст8ты l1i0Ilститнl.ill,' ОТIIО ' (;lI щiИСfI 1i'Ь КОРОJlевском}' ,1\,о')1У, OraT~'Т''' ('ОtТОI1Т1. ИI.I'Ь 20 СТflте n 11 б \'дет'Ь U'10Co1'!;.I.CTlli ll "PC"CTIlIJ.1CI1" 1111. У·Т1IСР· ЖАенiе СИ\ III]I.HII 'I;. С~I О.I I·:·IIСI\Ъ. P8CKOI]KtlMll ОС".",.," 1 Борисог.1 't,6С IiI1I'О M()!t:ICTIJpH 11а C}le– Ablll-t (Jбнаружсн1-. 8T\lpoll хря.)1'Ь IЮ' CTpof1l1ll , !I.в1.ИII.ЛI \8Т::Iro !\tKII., СЪ фре­ с КО8lН(И И ;J()бря. женjНМII lIа ст1;и'J;: 1\1, особых ... llашихъ об lltl.Р~·Ж{'НО IItCKO.1 1)KO костиКОI\Ъ. 1I 0греGeиiе ,1.,деn ГО.10В8 J4И "!\ з,,"I1,1.'Ь. БЕНJЕРЫ. OTKPbl.llI.CL ce.1LCKOXO· зийe:r8t'нНltя ВЫСТII.И Ii8. БЫ.1о-Бы RhlHCH IITh ИОllрОС'I. О 11jJнн ад...1t'ЖIIОСТИJli Н, IН'!)~' ШКII)jI1I 11 111-'0'1, .1и 60 IInР"Шelliнхъ t!b Il 0118, AOII \'CKfle- к Щ:Ю'I., IIрИ ч еJli'Ь 810 Ч .1 СНЫ·11I,itIЮIК Н I!blХ'Ь, 110 ми1Н1iЮ ТОРI'ОUЦС U1" ' ТlICjJ· lНIО IJОМИ 'l ес каrо 06щсстна !l.OI ')'n исту. СНИ-)l'Ъ )ЩI8ЗIllIOМ1> офицеРС К8J'0 ЭКО IIО- 111\1'1, не 1'0" 1,1'0 lЮеН llые, НО н чаСТllЫИ М llчеС!аtl'О общестnа. JiИI~Ii. 1I са)tI\Я ТОIНОВАИ OTKIJblTII 11,)111 3 Ш\t'М'Ь даже, что 1I0ДОб l1ЫЯ жаJlобl~ IJС'IIХЪ, ООЗ,!, рацичi)l , 06ЫIIн тсдсА 11 111\ Офllцерекiit :)КО ll0)Нlческi П )131'11.311111. IIрi11;НК8 ЮЩНХ1. 1'1> ,'O!JOA1, .11:-11. ра311ЫХ1о 803 '.... К8.1111 сре;1,lI торГОOltСIl'Ь .'I.I)}'I'ИХ1) c~Jlellin н м1>Ст'Ь f~' 6el)ll.i" , rOpO,'l.OBЪ. НО Ao~e.1't 11O_~ОЖlJтеJЫJaГО Векор'" при :)КОlI.охичеСIiО)l'Ь обществt pe3~'"lbTaTa не ю('lа и , бы.! " OTKPLITW: lIo lJTn0 8CKoe Зl1tJeJl.еuiе, С'ь бытовой CTOPOllbl, хорошо IIt.JCTall· а за1'1; )I'Ь 1 саJIOЖllаи 1IзстеРСК8Я. ВЪ "еН НIIЯ TOPfOD"Ji тШ'рrного 9КОII0)tнче- вид.l\ l.'Ь UрН8" е ч еu i н пов ~П :tТС,1еА 11 ( К8ГО ОфllцеРСlill ГО »а l'/\ЭIl118, IJ8:шо06-- раСIIIИ IJf' н i-ll обоРОТОВ'Ь неЗ8)(еД,IIIJiIl 110 - 1)8зiе товз р08Ъ, ХОIЮ IIIt'е ИХ'Ь кзчест!ю RИИТLСН 06'ЬИИJlеlfiя , что 9коноиичеСli:ое И Ср3 ННIIтеАЬ НО Ht:,5.(lpclrlJ1 цt.flЫ, общество ИОIU.10 В'Ь сог,.аШ{'нiе С'ь д\' П· сп60l) раЗ}' Jlitетсн, I]РИНА('lill ет" ТОllN'М'Ь, А.'Ыllllоии че!l'Ь, ВNШКИIIЫ')I'Ь ЭТОn »8]'II.ЗIIИ'Ь IIОСТО!>О НIН1Х'1. IJ АР· ПО \~ИРКУ,lИР)'l' ЩН1I'Ь с...ЧХ 3 !1Ъ tтиу 1I0K)'II:'Te.1leJi 11 этоn. )l81':1 З II "1, ЗIIОIIО_Н'Iеское общt>С1110 33 1111ТО ОРГ8· С,1)'ЖIIТ'Ь, IIОЖ:М}' А, Ut~roTO!J bI)l, OЬ тор· l1и з:щiеА 110 01'крытi ю 6РОЧ II(lП, KOH.'!.II· ГО IЩ3И'Ь I1jIИ3lt.РО )l'Ь хорошо IIOСТАИ- TelJcx oA, KO.1Gsc u oit, скоро uеча, ю\ 11 .,e lIHoA ToproB,'II. Н е I'ОllnР ЮI'Ь уже о '-ll. вндовъ 11!IO)l blCAa. Т()Jli1" что "олобные 1I8 \'S3ИIIЫ 810 tюе н - ОтltРЫИ8J1 80З)lОЖIIОСТЬ IIСТ\' 1ШТ;, 11'1> ное Iфе)lН Iн'за:ll1ано!Ы , l1е 1103ИО,НI.И '1,IС lн.НI8I:1 ЩИКII нсt~'Ь без'Ь jlаз.нl 'li И , ВСНК И." UОС111l1щУ.ка )\1, 11 м/\ ркн та l1- 3 КОIIОМИ'It'ское 06Щt't;ТВО IIР('lдаС1'1, так­ та М'I, IIIIЖИllатьс.н lIa с ч ет'Ь 1I0ЙСК'L, ЖС вс1;м '1. 6ез'Ь Р8,мичill '1;(t;ТIIЫМ'1. .1111- ;j Н8ЧНТЪ. иОIIРОС'J, ТОАЫiO " " ТО)\1,: Ц8МЪ OI' ll ec1pt..1bll oe ор)' жiе: IIIICTO"e1l~ деРЖИТСII-.'Н T8I.'PtKO /t М 8 1'а ЗИII'!> ОКО I1О· ( 6раУ "И lll'И) И pellOJibIiCpw раЗlllа" )lичеСК8 ГО общества 81, ра мкаХ 1, l' СИСТШI'Ь IJ Ш\" IIО IIЫ КЪ IIЮ1'L. С КОН И U'J, УСТ8I.\Я . Вfll lJОСЪ ЭТО'1о 11 С ;J ll l\'lите,~/, ПI.lJI средстщ" оБЩССТIIО офи· С.ill>жеll.'Ь, чтобы eN БЫАО 1'P~'ДOO )11>. I~С IЮН1" О Ч СН IIД IIО, за}l.аllОСt. ц1>,II I,ю 11110· ШIIТЬ 110 СIl j)8неД,lИDОСТlI, 8UИТЬ С И ,1 Ы 11:1. 110'18'" 1t01ll,урспцill СЪ 11 м'l>tТllЫМИ ТОРГОlща:м и . о 1 831. ~'CTaB'Ь эа:О ll 0)l.ИЧССК8I'О офи- 1\t'I)СИ8I'О о()ществ& ОК8жетсн Н"РУ II1tш- 1'-t, кто 1l0E-У118.~ И ЧТО-,1И60 8'1> офи· "Ы)l1о )8.'1.Н Ilрнв.lечепi)l I'ОСТОpclн- щ~рсКО)l 'Ь 06ЩССТ8$, I1)(1;,НI С.iI ~' чаА ~·бt.II НJ('Ь 3TOJli\' оБЩ~СТ8'f 11 0К \' 118тедеlt, ;1,KTI,CH, что тоnaръ там'I> Ile ,пчше-. Ж8.~06а ТUI)говцеtl'Ь окн'жетtн' CUp38t!A- ч-tiil'Ь въ д РУГ. )I.:l.1'8SHHax 'b, а I~ialhl Ila ,lн воА к И:1(1)8 ниыi:l "~')lОЮ c lloco6" 1)3$- TOВRpъ ee.1I1 11 IНlже. то Il.еЗIl u.Чllте,lЬUО иснен iя зтого 1I(11 )>ОС8 ,]}'тем1,. 06Р8.ще - и IlpH 1f0Jli'Ь lIе на ВСЯl>ilt то!:t'lРЪ и ое иiк (1-. ходата~СТВОJli'Ь К'Ь ПО,:J,.It'.аЩIIIl'Ь всегда. 80еНН Ы )lЪ Н.t8СТН )I'Ь И IIИНК С"РУ TOII- Д.'II Н8С'Ь КUВIi~' I)ИI)()вать С'Ь 31>ОНО· !'ОВА М Н8)1ЪИflЖt.ТСН IlрАI:IН.1ЬИЫ)l'Ь . ]lичеСli:t}l'Ь общеСТIЮ)I'Ь В'Ь рftсцt llк1; НЪ II I1 ,1.У )' иаЗ8. u ii!. 10)>1'0811('81, l1а Т08а 118 1IeCbJl8 ТIIЖ{',fО 11 СОМt'IJш еI\lIО ~'быт"и, 1I 0ЖRо-{iы , кажетсн , I lIеВОЗ)lоаll0 110. с.11;Л}'I)IЦI!IiI1-. IIIJ И Чll1111)t'Ь: ИРJi)lТС h·Ъ. IIРllБЫ,1'Ь ~:~~,:;::~:~;~ I Г,lаинаго тюpt>М lll\l'О УIIРII.II, н' нiи; жает'Ь l4 сеllтибря в'Ь СС,10 ' ровское ,!I.,lЯ осмотра наТОРЖIIЫХ1 1'''– ре.". иеСТ11 д1 .10 пъ II0pH,ll... t, CYA('611f1M1,. l) Офlll~еРСliое о(iЩt'СТIIО н Jilt.... Т1. !'I8· 1-10 г,г. T8epc..-ie Тар ГО IЩЫ " е ,1,0.1$11 '" 8il,1.}' ЮЩIIII1о МII. I'I\ЗИНОJli'Ь cвoel'o же офИ· забывать, что обыватсц СII МИ 11" 1~{'pj\ (.IIСJl ,ll.еш , ) КОНФО3lу ИНЧ СI'О за :)1'0

RkJQdWJsaXNoZXIy MTgxNjY1