Тверская газета, № 8 1909 г.

Ср еда 16 се нтп брн 19119 года. ~OДЪ И3ДАВIЛ пЕрвы ~ Цi;н а т р и коп ., а Д~Я rаЗ6УЧИЕО8'Ь 2 хоп. ТЕI!ФОБЪ типоrРLФIИ !i 125· ВЫХОДИТЪ ВЪ ШЕФОЕЪ РШКПIИ !! 151· НОIIТОР. rur:rw (aJlc'dlr....II.I.I. lI.rUIII'I.. ... Тир.) ОТК,,"Т& eatAACIIHO on 9-12 ... "'1.11 on '1..... Yc.ollll nO,l.n I C••; с1о Aoeтal&ol 11 wf«'I.::IIKol .а ""А_4 11)0., •• IЮIrtI,\.- 2 н6., Т". II"CIItI- 1 pJб .• U,1II11o lIilСIЦ_rю 11011. в .. poa"IItY &K3I(!.D..II.~ 1101tt1l"CTHO- 3 &ОП. по понедt л ьникамъ , средамъ и субботамъ . Pr&OIIII!t-. J1ocnueIl8W1 n. 1".I..,.1I.i1ll, ,l,0А ..... 'WТi. "UII'UI_ol ,ет&О. 1 .. o)d~.~ Ilen. ~II.o..f.W ПЫIIОIO IКI,I,UICi.1O 11 ."'!'8"" CClII~ alТOpa .~ бwтlo CO'I"~f.W 11 ICUPIUIIC.IIW 110 теllО­ Tptlik1 pt",a,цjl. 1I0"0IC•• I'РIИIlIl.еТtI 1'0.11.111 с1о I .lIt.,Ia .:......aro lI"сар: ,~ Тир' 1) 110 peA,lKцi.; 2) .~ п.е'~О111. lIагаз. l'OJjOIOU; Зj 110 6.6.limlal~ Т-.' AJllaТOlOl, Т. Jl.1).I~a I 110 06.. eeтlflllol~ 4 ) 110 ':'laIlOIl~ е.: .....' fJб. _lltтM, n. ar.. talo..qpo_ol оотре- 6.~ .. и:lоl • nlUle r D.t.l1IO"'I~ OТAtJt lia •• pr... a,,1I.i1 Н о M'hp'h н адобllОСТIf Н I .lПУСIШЮТСЯ особы. UРllбавдеulн. OOp.TIO PJ"ОПIСI'I n 11'.11:111110 ит,." НII _.р.щаmtl ... alUIClllllw.I 6en. о6оаИ,Чfиi. Ybloail roHO~P' С'"ТIЮТCI 688- II.I.T...... ](оскn I J'a"IWl-' roРО",I~ T8tptlol ry'. 06"••••111.: •• 1 CТ]I •• 'Ц" 11 cpeAl Т'l!J;CТJ, 50 11.00., 11& DOC:At...- е' cтpalllll,1I 25 ко. ... строку 1leТ8П. IIOCТOlI.WIl1o ~IU. 8. • •••111 ... .I.Uaeтea СIЦ.'. . М.рко"" OТlplolтt tae- ....... за lIt.pe.t.r цреса aa•• МТCII :Ю toatcn. ОБЩЕСТЕЕННОЕ СОБFАНIЕ. 0 ·1:> HOCKpeceHI:>e 2U сенТяОрw19()У г . CQCTO lt'ГC'iI то.IIы\o ОДП II'Ь НОНЦЕРТЪ с'ь IчнстiСIЪ BIJiliVBO-ЗИНШIТОI СВVIПНШ I§ " зв1;С1"НоА оперпой арт"стк" ЛЕИ ЛЮБошицъ i д . и. МДИЛЕЦИОЙ и знамеНИТа!'О пi31Н1Сl'а МАРКА J1I Еltчикъ. "~'c"~'~"~'_"',-,.o'"'c.":.:.: •• ~.",-,.".c"o.,P~'O' ___ ---'&o."... "':....:.po.... mn к 11.... 141.' В. П. n.alllO... ПVO'lи.тnАте В033B8HiJt БАlLготворатt'.IЬ­ ПЫХ'Ь обществ'Ь. Ес",к вtрить ихъ при- 8ЫВУ, ТО Аишнi.R ДВЯДI~ II.ТI" СОjЮК'Ь ты­ с.и 'l" СlНlсаютъ uo"o&eHie, Можно рас­ ширить Ilо_tщеиiе, пико.у не отв:азы­ вать Н'Ъ!llрiютt,исhх'Ьо.-;tть и нав:ор_ить. ИI'Ь не n'liOЬ )1"01'1) 9ТИХ'Ь ,l.tтeA у .. и­ цы,-DO ВСЯКО.'Ь c..tучаt не СТОА.В:О, чтобw ГОСУ.1аРСТ80 I."Ь .И.J:iврА.ВЫМ'Ь не .01'.il0 найти среАСТН'Ъ AtТCKaro IIризрtнiя, Ес.,и s,0poJle- греческой русскаи _азна иыдаетъ КОЛБДСНО, ГДСТРОНОМИЧЕС КIЙ мдгдэинъ t'ЫСJlЧЪ на БАаготиоритеАЬНhlJI Il-t.- U ТО наАти нужное КОАичесгоо де llСI"Ь ллеI{С'БЯ АлеI{сандровича п.аФтанова РУССК"" A~тe' Н' трулно. Не. ТреХСIIЯТСКАЯ )'o'IIЩЗ, ПIЮТIJIIЪ UСIIТРaJlыюll I'OCTIIН. 3ILоиси", ОП ЖСАаut.Я. 1",0 АНIO И':tРЫ , II АДЕЖДЫ и ЛЮБI И И·го Сента бри у пас-ь пока АОАУ _UИСЬ .. ить до .. ~ . ' 41) т о u .. 11 1<; 11 LI: IО.lонiи ха"О.l1lТНИl'Ь "lМ!ступuиащJ'Ь,- ~)lo.lIue (';(11'" .:bl6an e'1I8fO "Y".1l'O ",«1'.... Вем,",. CcrcICI•. Cwpu: ... IUpc'lil, КО ПАЬ bhth-mеСТИ.ltТIНIГО ребенk8. II'Ь к .. lt.эек\l, IIt.. epe,i" ........ цсli •• Бо • .теln",- c,...IIO,"1Je III'~O. ко.10иiю не saПР.llчеть, а ес.lВ и З8I1РJl.- ПОЛУ ЧЕНЫ: QuWII, Allrl, ПI_И" I КеТО .... 11"', PIoI(illlolt IOJeep.w I APYгie crtale четь, то С'Ь 83.,1,С&А,оА САиать НЗ'Ь r.tJpo'O)lI~lie ТOllpW. него 8'Ь БУ,'I.ущем'Ь ПОСТО.llнваго завсег- ФIIР.llа за ,weol\'oc Jlfa<c,c,",o М3~О".()jIАII(.IIWn Jli'O.100c1 ~aocmOtJolQ JoIa AlrтOA'a:n ,.WCWHQI НlIlР4дl 101 .sOМ.bl'n .lIItOU.W' ' '. дn.таи Тl)рЬ.Ы. I 1I0.10житеАЫ10 uооБХI'IАИМО заНlIТС.а Bbl",edulie .М'.М .. ТВЕРСКОЙ r.еI' .. а.еuтацiеААt.ТСIt8ГО призрtuiя, нн- ,. " ... ..r:::!'~: r.;;. ;f-U з,':;.".ц;. .,о-М ~fp.JIt.t.y n)!'), .ца 3а!'а;:Ь, !:':, оtобu:: Itawc б.lАI'ОТ80ритеАьное общеt:Т80 не 6-'; 11 7-U1lрооtJltnnс; 85 :""'l~:Нн. НОСТИ 1110 Л вг.l Ul , не 'f'OALKO ,!J,-t.ТСlCiА' • • к"декС1. занимает1о 110' "'чое x tCTO II'Ь 8'ь СОСТОRкiи справитbtJI с'ь IlастущеА 1/. ЛI. POdIOHOB4" В& ':,ос.,..,,, у обще- ри.д1 S8KOIIOB'b, по AII.IНtbl .. 'L А,а8НО Cllts- ВОАьпоА A-t.тскоА нищеты. DО"ОЧL )10- cтseHH4Z0 С40ll. цiuьпо J;.tи AtтeA СОЗАан'Ь своА СУ", .еть ТОАЬао государство, SAинтеl)tt() ванное в'ь ЦОРОВО:ll.'Ь 1I010.ltнiи. 8'ь СПО ~ОИНIIИ 111 n~ Ъ в'Ь КОТОРО"" раlсмаТ)JиваlOТc8: вроет,' П- (\ • ШИJlfIll ~:;:.Ь B~~'~~ _и ,I,tTcA. ПIЖТУlIJеиiи же Пр4)ТК8'Ь 3,1,OPOBbIl'b ВСХОАВХ'L. Ioprlluo 06станов .. ($озЫII. СВ",Т.'I. КОМНАТУ съ ,l,tTel, ... аже са)lЫС ничто.ные. Baptt- Что преАСта8.lЯl)1"Ь собою юноши, 110.'11.. пзпсlопомъ. Прс.1ЛО •. IJlpecoB. ЛОН- млси с'ь АраКОИОRC_оА СТJ)OI'ОСТЬЮ. За- выросшiе на пe-revБУРГСlrоА УАицt, .крас- доне". I'OCТHH. ),t 1. 1 - 2 n)l'Ь АIIГАичu.ut: AaOllo IlризиаАR, что flорtчиno говориn отчетъ О uризыв1> П рисл у га и щетъ Mtcra Ile на БАаГОТВ()РИТСАЫIОСТI. НlItЮТ'Ь Ilpa· uовобраlЩСВЪ; три ЧСТIIСРТИ ока3LIИСЬ CIlP"IIHТbCJl: lIMIOI'lIi'II, .1. АнlI.СПII. У IIрннн 80 Р3ЗСЧИТhlIIВТЬ дЪТН, а на обlщатеJlЬ' С'Ь .11 1:110 ВЫlщжеины_и nРИЗIIВКИ вы · ХОХ.1ОвоlI Н:lнТнхоновоR.Рыб:ЩItRН СООств . .1.. СТНО общеСТ8а. Та)!ъ общсrТRО 8ЗНАО РОЖА,еlliJl, рахитики, чаХОТОЧllые, 331т­ , , I л1>теА у .IВЦЫ въ С80е иеАtн.iе " J:OТJl .ены исеВОЗМО&It1J)!И боАt:Щ.R)I"-аРJ&iJl РСJ.ЗlцiJl _ТВЕРСКОЙ ('л3ЕТЫ" .eJBJI Ср3ИllитеАЫIО Аит. иеда8НQ вре_еНА ICU'hK"', какъ roворим. отчем.. Ее .• " 0.JR8СIИL Твиста OТQШАН " . бы НILШСАСII 9неРГИЧIIЫЙ ч~ .. о оt.к'Ь В'Ь 'IТ1 .. аа lIt.otp-t,у IIIЦJЩПII" .1J1Чlllr. ТР1.1.1 ъ DpeA8Hle, а IIIIITIII ne."тae'!'b 11.10 1 ,б1.Jl8.1снi. ПО НО путь бы,,'Ь 8ерный-f'С"и СУ.'1.ить uo ДУ)lt, то Jrtроятно ОН'Ь 6езъ ТРУ.l.а Ilpo- t.J1IJ.Joltel 1(1;011: 31 0"11"'" Рl а" НI чет . о~ч~_ъ .. д1>тских" AO_On IIриsрt- JIe.I-. бы заКОН'Ь объ обяз.'l.теJlЬНО_'Ь IфИ­ .ертоII етрllllц1> 3fI J:. 11 u,A.llaplaa50 J:., НIИ • ТО В'Ь Jl08AOH1l O-t.1ОЬ ребt:нка, l'I""'H .l.tтeA. nОI'да' RибуА," все равно ПРllчеJl", ООЪJlR.lеlliе ЭТО не .\0.1.111) заllll ' .ивущаго за счen. ч:tстuоА б.tаГОТ80- придется К'Io ЗТО.У uриб1>гнут., но 00- ,,'ТОА"ООТ" Д. ЭТО .. СОАнце 8зоА~е1"Ь, lюса ГААЗJII. BbltC",. IIII.TL бо.1>e четwре ... СТ!'МIКIo. . ' к uои.RТUО, IIPH- ... ~ НИ.IIJI 00 ВКИ)lзнiе, что РО.J. итеМt 110- 110 Ilищеuстио A'hTcA Н'L IIРОlнtUl~iи . Д1; ' I' II у JIIII(I>I . Во 8C'lIx'lo СТОАИЧIIЫХ'l> И 80 .UОI·И}; ' t. ПРООltlщiИАЪНh!Х1о газетахъ на ot:plIOA стра ниц'k, В'Ь вид' !; ~ЗО.lаТlIl1l'О uб 'ЬН8.lе­ Н;Н, ICI)8суеn:я ноззшшiе общecrва ори­ арtиiJl AtteA. На _,1ИUI~ н~бр.lжены .I.'kIЮ\I~а." хаАЬЧИВ:Ъ 8'Ь OTpellblfX'lo И ООАьшоlt , ящиltъ-ищиltъ ЭТQ'М. разсы­ AlI.eTCjI 110 rваJ>ТИ ра_'Ь, ТУАа ссыпаетсн RCJIKI\Jf lIетошь, к оп "РО, 'I.8.ЖИ зтого сора набкраЮТС!I средства ДАИ СОJl.t·ржа­ Hill дt.TeA. 8'10 бо.lI,ШИНСТII1> САучttси" .lfЩИ);'Ь СА)'ЖИТ'L J,.fJf J,n .llIШIННХ'Ь цt­ At'A - туnСк .. tВА, ... li8ютса A, I)OBa н YI'OAb. Часто ищив:ъ C8.J&1o сеБJf ие ОВ:} оаетъ . Но не въ ТО)lЪ .I."kAn. НаПААат. на б.'''I'отноритt!.IЬИЫН общестна "е пр • ХОАитса, они В"»-Т8_И .IIОГО A,1l1J1"Ъ и, (i.JIаго.даIIИ УАИ8итt'.IhиоА КОI"IIОСТИ lIусскаro заК080.l.атеАьстна, JlIIAJfIJТCR еДКЯСТIIСllНЫ.llК S8ЩИТIIНIC"~1I "p.viH ,I,1~тel '..1НЦЫ. ЕI"..IИ бы не Ч8С1'III\ Н НН­ цiатива. то тысячи A1ITCit ЗВ110АНИ.lН бы tpoTYllpbl-ГОСУ.l.аIIСТВО не О)lИ:!­ Н8еn за собой оБНЗIIТf'Аьс't'ва но отно­ тенiю .I:tтеЙ. Въ руссао." зааОRОАа­ теАЬСТИ+' знають _8Kic уГОАНО КОАев:сы: строите.1.пыR, ОО:8арвыА, "tc8oA м т. Н., но О .l.t.TRX'b кр. ГО80рИТСЯ ИИ САОМ. О .1tTJlX" ззбы.lИ. IIRAlI.l)Th въ раОО'liЯ А,О.'ь, ес.llИ 1:11.1111- обоего 110.118. - ·е ще ПРОТИJlнtе, СIt8К'1Т'Ь ребенка Ila У.IИЦУ ПрОС ИТ.!: .. и- еЩА УЖll.снtе . 000 IIрОIl"К .1O ,l,Rже IJ" JOCTbllIlI). AeIWBII W). Что UjЮИСIОА,НТ'Ь У нас'Ь не TOAыtO )'оорите ннщихъ .1tтеЙ С'Ь у .IИЦЪ 11.'10 провипцiи, НО во са.о.'Ь lIeтtp г)'бернскаro "Оllо.."а, ИJ:'Ь будРn .. ень· БУРI-t, I'ОВОрит. не IlрИХО,l,Итt.n, Эти те н И'L уtЗДIIЫХ'lo ГОРО.l.ах 'Ь и въ тысJlчи дtтей, заUО.!UНЮЩИХЪ ~' АИЦУ, . Че.10I:ltк'Ь-сущестоо жестоко- ,ВЗЗОЙ.Jиво uрИСтающИХ'Ь в:ъ UРОХО.И)l" " св:иро прирыкltеть .I.8_е ви- И вы.а"Н8аЮЩИХ'Ь .KOIl1;AKY~, КnКИ.Ъ- GeзобразiJf. ЕС.IИ НИЩИХ'Ь )l,tTt: A то &ОIll)lIl.РО_" иитают'Ь IlepeA" rAI138.· IIC будетъ на JA'"ЦIIХЪ Твt:ри, J.lучае)l· .К. TItIIt'Ph 118 )l,BOpt теП.tО, ВИJ,Ъ у СИ, ЧТО их" ООНИАеlliе 118 IIOК311"II:1Ъ, AtтeA Ht: жаJIКiА, но ког ... а .ороз·ь rrBpOXOARJ:" и прOt:То Г.1.t.-бы ТО ни )'дври1"Ь, KOI'A,I\ скрючt:IllIh1С р)'чеuкн (i1~.I0 на V Jl ицt, б,'де т'Ь MO:IOJlHTb I'А аза IIРОТЯВУТся къ 88)1'10, тогда :m 1·OВOPHТ'b бр,е't''Ь :tах1lчено' и Щ)4'краЩСIIО. ' сер.аде и IlеIlО .I.ИО UОТlIнешся lIа 11:0- lIозаооть"с(' Ь о A1;IJlx,,! теАы l)l'ь. . Но разв1> 9ТО .l.nеть усоо· коонье. На UOqJrt ""'ОСТИ разЫГРЫIUI ЮТСJl ц1>.Jыя ко .. еА,iИ,-IIО)ff" .l.iи С'Ь пнча.'h­ ныхъ фина..10МЪ, К'Ь СО&а.llеиiю . Юркiе ореДОРИНН)fаТеАН uаIIК)l8ЮТЪ At~ A, IIРИА;tЮТЪ И)I'Ь _a.ll>iA НиД'Ь и в'ь СТУ' жv ВЫlIускаюм. 113 УАИц,у. В'L КОlщt­ КОНЦ08'Ъ IIIIПI'Ь Гj) И 8е Il IlИК'Ь MAeT'I, В'Ь в:архавъ .aHTpel l peHepa", а артист'), АОЖИТCJI сnaть ГОАОАныl. M81I.l6tb, вс1, )I'Ь ЭТО OpeKPI\CHO из­ В'kcTHO, НО ио иs6taaиiе "нШtlих'Ь за­ бот'Ь нашЕ" ЗIКОНОА.А.Уе..lЬСТfIO упр.и.о закрываРМ> Г..lаза. Дtти попре_не.у и са: .. ючены и з1о KPYI'IL его за60м.. Ру с с к ое воздухоп~ а ва Н i е . 8чера , 80 ВТОрIIИ_'Ь 15 сентибl'Н I~09 ГО,!l,а, H_i;A" С()(."ТОJlТhСЯ въ ~IOCK­ н1> lIt~р ныА c8060,lItNA 1I0.1t:Т'b аа)ю,,- JlenTI, с06ИI)аАСН СIIRЧААа "Cn)l'Ь· БА f' (,iо, но заrt.ъ С1'3..I10 H311'!ICTHO, 'lто ООАетиТ'Ь Леганье. СосТОЯАСя •• tИ б,lI\l·опо.Ч' ЧIIО этот'Ъ 110- .,еть-оока с'ь уиереIНIОСТЪЮ скаЗ:IТЬ неАЬ:JJf, Ибо об'Ь 9ТО_Ъ мы уsняеJ&Ъ TO.lbKO tel·О.J,НЯ НЗЪ _ОСlOОИСКИХ'Ь ГII~CТ'b. 110 уж~ IItCKOJlbKO днеА то»у Ila:sn.a:b 8'), .Русско_" CAOH-t." 1'. Л6J10110nскiА П И СII..I1'Ь: • PaAOCTh De.lииаи 15·0е сентября 1909 года,' ЭТОТЪ Ае нь АОА;в:ен'Ь быть от.1Iчеll'L в'I> исторiи МОСК8Ы: 11'10 этот'ъ Ae llb над'Ь нею но.ды_етс.II lIeplJblA аэро­ п"ан'Ь. Ах'Ь, какан Ilpe..lt'CTb, 3ТQT'Ь че­ .Inи1lк'L! А В'Ь том. же день В'Ь ТOJ&" же (210~.'L) HO)lept .русск. САова" ХIЮ­ никср'Ь ra:seTbl lIиса.1Ъ: .1 b-ro сентября lIаЗlIl\чен1.о lIepllblA 110..1en Jlегаш,е Ila аЭРОП.llа ll t. М е.жду 1'1>)11" хоти до IIТО- 1'0 IIре)lенн остаетсл всеl'О Ава AIIH, аШIВpll.ТЪ еще II~ .I0стаНАен'Ъ на бt.го- 801 KIJ}' 1"b и .... ем., раsoБРИ8иыА И за!JвковаПIILIА Н'Ь ящиках'L, на тОвар­ ноА СТЗllцiк бl)етсаоА Ж('.,. дороги СВО­ el'o :UОIIОАУЧIISГО aBi8Topa, KOТOllblA за ниМ'Ь еще и не Jl8.ilJIACII. Во.lенныА 8эрОПJаll'Ь "POCCill-, UOCTpl>eliHblA 110 ФI)lLlщill. l\аКИJ&'Ь обра:tОМЪ г. Jlel':\IILe YCII'f;- ем. 1I0.!lУЧИТЬ, Jl,остаlJПТЬ на _'Ьсто и собрат" СНОА 8ЭJЮIIАан'L 8" OAIl-t. сутки, а зат1; .... на.llадить и иtllРОООиать (ес­ .1Н ТО.IЬКО не ИХОАИТЪ 8'Ь его HaJ&tpe- HiJf оотерп-t.т. снова фiаСЕQ. каltъ Н'Ь Варшltв1»-оста('тCjI загздкоА. Г. Ле­ ганье и его aHTpelllWHepw пр",мо-таки потtUlаЮТСJI надъ Д08f.РЧИ80СТЬЮ _ос­ в:овеко" нуБАИКИ. Пре.l.СТ38.11енiе , _OT(tpoe они 118)11>)16- иы еА Д8ТЬ, будетъ COCT(lJlTb 8'Ь C.IIt- ,цующе .. 'Ь: ~ДИКОВИIl1J)'1) )lаШIIНУ" Вblтащатъ ИЗ'L I 'аражn, 1I 0кажу'I'Ъ Ilуб..1ик1>, "ро­ везуrь ее )lИ)lО трибун'L, УВ8:\Уn на IIРОВОДНUЙ АООрЪ, К оттуда Jlel'8Hbe ПОАетиТ'Ъ .. т. --е. c.tt.taeть ИНАЪ, что ПОАе"иТ'Ь, Он1о разбtжится с'ь СВОМ"Ъ азроП.lRиО ...., _оторъ будетъ шу .. tть • ПРОПf''''Jlер ... BepnTbCJI, И, IIробtar"мъ IIOАверст.J>I, 1'0дирыгнст'Ь (как ... же MIII\- че IIАЗllать ето Jl,llиженiе?. Не 1I0.lle- том" же?) па иысоту ПОАУТОрЫ са*еllИ (такъ ОБЪННАено, но иаJ>швискiе оче­ ИИАltы ГОВОРНТ'Ь, что и этого 11" бы.,о) И. Ilpo.1eтt" .... КlIK" С8ерчокъ 1I0c.... 1I npbl&Ka, СЮlеll'Ь пять-.ного шест. - АОКОН ЧИ'n. CBnA IIVTb На 1li0.. есIl.Х'Ь. 3J.tc. ОИ'Ь остаиоuи'тсн, ра60чiе осто- 1)0:8110 nOНf"pHYrь его машин}', и Olt.. сиом ра.sбtаИТСJl и снова ПОАСТКТЪ тt,MЪ Ж-ts ".'АЮРОМ'Ь, не К8ерху а _IIИЗ1-, А AIIAblll" ОЪ то)!... же 1I0_ept. .Р)' ССК. C. IOВl~" чнтае)l'Ь: ~B'b IIII)I,Y 1'01'0, 'ITO Легаlll,е им1.сто c8060.\IIЫJ:l. ЭВlIJlЮIЩI аэроUА8ВI\ orrB- UИЧIIТСИ АIIUI'L II0Аета)lИ uo D\HI)lOilY иа11lmв .1Сlti rn, исt)l'Ь Аица .. 'Ь, ~ИНUlН)I'L у.е БИ.lеты 111\ ~e8oCЫ ПО.lСТОВ'Ь, upe- А,остаВ.1СIIО прано 1I0"учить деUI,ГИ 06- ратно " . И Т8К'Ь, 1It: пе3е'Мо РУССК Н/ 1111 t у

RkJQdWJsaXNoZXIy MTgxNjY1