Тверская газета, № 50 1909 г.

- • A~" '\ '·-ж ,/. ~ ',~. 'о , ~..;;.П;;.:.Я:;.;Т;.:Н:.:;If:.:;ц::а~20):..·..t.Д~е:.::к:::а:.:::б.!:.рв::......~Ш::::О~9~г~ • f"ij ntHa т р и КОП ., .~ а .ll;жа ra'8'1'.8ItOB'Io 2 КОП. ъ И3ДАНIН lltpвыI~ 2L АНОПСЪ ЗО ДЕ-Кд.ВРЯ С, Го, .. = В'Ь ТверСКОI'Ь ООщ~вевно." СоО~анiи СОсТОИТСЯ, Е Е -g: Е' Р Ъ· ~=~:::: ПЕТЕРБУРГСК~IЪ CTYДEHTOH~ IIO~I·UI'IIO'JI·II 1.'1. ,~'''UIU'' ,"' Ь , 2- 2 В" впtкрееевье 27 декабря ИЮ!} г. 8Ъ 3АJIЗ'с~~~~~~:IEНН.lrО из8tcТh. артиста.к .OCB('I1. r:aъ: Л' С ]' Х JЦ IIPC1CT тРатрснn. 01)11 У(JАСТlИ _ • ••• , •• ., '-:••• ,.J. ..., - •• , 6YJ.en .· IIЪ IIQI)ablll. рааъ Ilaa.ll.t.lI1кel c цeB~. lIе СJ:О.'tllЩая с'ь penepTplp. II~DepaT. ML'IIPO тетра - ИдЕ А Л Ь Н Ь\ И М ,у ЖЪ ",.-са." ,-", '''M';''~ с ОСХllрА YUI.A1•• 11. Поповой. Ро"ь M1I eeъ ЧИD.'1еn HCIIO.111. r-жа .11 1... РО.п Др",и ЧНJJ1.ТСIIII'L-I··Жtl. 11 ... Подробности ЕЪ эфиmаос. ':Е:,. НАЧАЛО ВЪ 8 ~! Ч· ВЕЧ . HII.1Ie,.bl. аабжвговре.ерио _ожио по.,,-ЧАТ" 8'10 JrAeМI 06щttтвеКJIа('о (;Ofi,lBHia Со" 12 Чllt . ,,"8 АО 10 '111'. IC'I&I)I. :!-:.! ГОGТИННИЦ8' "ДОНДОНЪ" TII8P.j Tppoa8TCSU ,.вц • . Съ I деХII.CiIЧl 1900 ro.ta ГОСТ""iI,ЩА сод.ержнтсм . 'pII.'10pl"". lh Ф""/t4'1."И •• 8.еJl'" liA.I'II4~ 4.Hh •• r.., ' ItО'ГОрыА IIОСТaJ!ИЛ'Ь СllоеА цt.I''' .. У.il )·ЧШIIТЬ 11 ~'Ae\ILefl HTb ,,","ХII" н пр. УАООстнв ,цll 1',1'. ПОС1>тмr(>,UЙ' Ul'1I1'OI..'ТJllllllllt1> IIМ :г.ютс.н: 1I• .,.ер', 6..... i.JI.l.IoI, Hrt.. ~6'1I"" 1181...,ee:I6euiIIlIIlO. Top.ro. ..... s. бleмi1 -0"ГЪt 11 ,.с. )-rva до 2 ЧII.С. НО'lИ. Завтраии о,.,. 11 lJI) 2 час.,о6\ды оп. 2 по 6. ... с. ':-4 ... • БаНЕИРСЕаff Контора • MutTt,. )1'. .'Iу6flUIOИ , ..... IlaC.1.•". 1'0,181,1.11111. 11. уПИВ, "l"1,.\ ,~i 1ЛГ-Ь пр ЩI'IIТИЫХЪ бумаl"Ъ " Akltill, {';раХОЩil:liЕ БК.i1е'fОn" ВUНr]JNШИМS" 3IIA.on, IIfнем'Ь .l,еиеГ'Ь на ЯIi: •••• 'W и Т(>II,' щiе счета и ..:ругiя 4ЖНIО8WВ Оllераlliи . KOHTOP~ "ает'Ь вct Сllгавк" Отно­ СН're.1IэНО ПРОI(ен'f'I'НН:-Ь н ;1,НIIЮl,I'Н,,"НNl'Ь бу.агъ. На З8l1f1t.сы Г.Г. Ji.liеи- товъ ,октора не_еД.'elIНО ОТI:I'чаетъ IIОЧТОЮ и те.lеграФно. ~2 НАЛИНRИНСКОЕ : :ПИВОlIвдоварвннов Товарищество в'Ь С.-Петнрбургt. IIИЕО_ ::во., zr;ы- НОВ' ОСТЬ! GИРО, RЫ , о О Ц~HЫ на воды. и сиропы ПQнижен.ы. r РеКО )lек.lУ ~Ь Г.Г. потреБJIN'./IJlJII1, КОВОСТЬ I1!ЮИ3110.'!('Т81L Товарищества Clpelllll ••" ".1"....... ""'11:\0 .ру"о"'" " .(0..."...." СОК"" "1 "'CIII'. " ~ ......., »11 AO. 'WIIIX" "aCTO'n', 11..... 110." 11 C.l......." ' ..10....... 111·F.ИО4.:ХО;l,III.l1i КЛЮI;НЕIIIIЫU II"UII· то к,., 11 "'T,pu.._ .ру.Т ...... 11 'ГIА"". 1010". lIа склад'" ПОСТО:8UIЮ MM'IIDТCIf сиta8rt1 pII:\I'IlIlIfa IIOlly1lllpflble copra К 'II.Шf !'ro Jlкиа; и"ТА" , CTO"080~ ...,..... 11 OC~"HO pelolllellAyBM1. "81П" 1I'Oр""1о I сорт .. } u П сорта, как"Ъ 3/U11'оЧlLте"I>I:lUВ »аIЩТКИ . 1.ТН IIN:\дора1UiI""'-'ЩИ'l1, Н ма,.10Кровных'Ь. тр.б"т, .1з ... 1;. М.'8ТС' 80 ас'." .0..0111....11..)110 .'Г"""''''', PIIICI"IIIJt\o nCН'pe(l'J;\o 11 " . . ......" ........... I O CuIl.Jt. .. въ Г. Tвellll: Трежса.ТСКIН у.1., Д. lIe"aeвoN. Те.'СфОIl'Ь .,.,,, аНII:Н~ОИ'Ь N 15. .0 Q.+Ф . 2-'~ О О 1 I;О"lбa.v ••••• Й ...,.. ст.ро •• о ....... е .. иlii .И.'U3llU'Ь , АЛЕffОЪЯ АЛЕКОАНДРОВИЧА , КАФТАНОВА, Къ пра3ДliИIIУ РождеатВ8 Христова .заготовленъ большой 8ыборъ Оl_ОРОliОНЪ лучшаго сорта, ИИК· роскопнчески иэсn"дованныхъ врачами г. Твери, вс:евозмоJКНЫХЪ [\ОЛВАf;Ъ. сы t)ОR'Ъ ра3НЫХ'Ъ СОРТОJn., JLACJJIA, рwбиыъ! Б'ОН . СЕ1) IIОНЪ ЛУЧШИJ:Ъ фабрикъ и пр., и пр. 5- 5 OI--------~~~~~_а~~О

RkJQdWJsaXNoZXIy MTgxNjY1